joi, 7 aprilie 2011

AMENDAMENTE

la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordare beneficiarilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

Nr.
Crt.
Articolul din Ordonanţa de Urgenţă
Amendamentul propus
Motivaţie
1
2
3
4
 (1) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru care, până cel târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut, conform anexei 1, dar nu mai puţin decât salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu pe economie.

 (1) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru care, până cel târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad şi al soldei funcţiei îndeplinite în perioada respectivă.

Se elimină caracterul abuziv al prevederii actuale care vizează diminuarea pensiei din motive care nu ţin de vinovăţia pensionarului pentru dispariţia datelor referitoare la veniturile realizate de acesta, iar informaţiile referitoare la grad şi funcţie se găsesc în memoriul personal al fiecărui cadru militar.
Art.4. Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării.
Art.4(1)Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării.
(2) În cazul în care în urma recalculării rezultă un cuantum mai mic pensia rămâne cea avută în plată înaintea recalculării.
Respectarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut de art. 15, alin. 2 din Constituţia României care precizează că” „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile” şi de art. 20 alin. 2 din Constituţia României care stabileşte că: „Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazurilor în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”. Potrivit Directivei 86/37/EEC amendată prin Directiva nr. 96/97/EEC, militarii fac parte din pilonul 2 al pensiilor ocupaţionale, calcularea pensiei făcându-se prin raportare la ultimul salariu din perioada activă.
Se beneficiază de măsura favorabilă potrivit prevederilor constituţionale enunţate la punctul anterior.
Art.5. Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe seama salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se menţin în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării până la data emiterii deciziei de revizuire
Art.5. Se elimină

Este redudant, întrucât problematica este rezolvata prin art.4
Art.6. (1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate şi a salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare şi ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în luna decembrie 2010 se menţin în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010 începând cu luna ianuarie 2011 până la data emiterii deciziei de revizuire.
(2) Diferenţele aferente lunii ianuarie 2011 se achită Până la sfârşitul  lunii februarie 2011.
Art.6.  Se elimină
Pentru a se pune de acord cu prevederile art.4Art.7 (1) În cazul pensiilor prevăzute de art.5 şi 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat, după caz, în funcţie de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizare pe întreaga durată a stagiului de cotizare sau după aplicarea grilei prevăzute în anexa nr.1.
(2) Sumele de plată se vor achita până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se reţin din drepturile de pensie, în condiţiile legii.
Art.7. Se elimină
Pentru a se pune de acord cu prevederile art.4                                                             
DEPUTAT
NICULAE MIRCOVICI