vineri, 15 aprilie 2011

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Bucureşti, 12 aprilie 2011
PL-x 158/2011
 
AVIZ
asupra
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, trimis cu adresa nr. PL-x 158 din 30 martie 2011, înregistrat cu nr.31/265 din 31 martie 2011.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în sensul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art.1 lit. a) şi b) din Legea nr.119/2010, conform salariului mediu brut pe economie. Prin iniţiativa legislativă se propune ca obligaţia identificării şi transmiterii actelor necesare să revină instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, până la data de 31 octombrie 2011. Se reglementează, de asemenea, ca pensiile pentru care nu au putut fi identificate veniturile lunare realizate, să fie recalculate prin utilizarea cuantumului soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 12 aprilie 2011.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.107 din 28 ianuarie 2011 şi amendamentele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, Filiala judeţului Vrancea, înregistrate cu nr.31/265 din 5 aprilie 2011.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu recomandarea ca amendamentele Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere, Filiala judeţului Vrancea să fie transmise Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor, comisie sesizată în fond cu această iniţiativă legislativă.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor organice, în conformitate cu art.73 alin.(3) lit. p), fiind incidente prevederile art.76 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTE, SECRETAR,
Daniel Buda Gabriel Andronache
Consilier parlamentar,
Rodica Penescu